Archive for the Zdrowy rozsądek Category

SPRZECZNE PRZEKONANIA

Jeżeli nauczyciel żywi przekonania sprzeczne z możliwymi do przyjęcia i ogólnie dostępnymi świadectwami oraz uzasad­nieniami, to znaczy, jeśli się myli i jeśli istnieją dostępne świadectwa pokazujące ten błąd, wtedy jest odpowiedzialny za przekazywanie błędnych przekonań. Sądzę, że jest to w oczywisty sposób niepożądane. Istnieją też inne powody przekazywania fałszywych przekonań, kiedy nauczyciel nie powinien być obwiniany. Przekonanie może być fałszywe, nawet jeśli w danej epoce historycznej wszelkie dostępne świadectwa sugerowały jego prawdziwość. Doświadczenie wskazywało, że nasz układ słoneczny ma osiem planet, do czasu odkrycia Plutona. W owym czasie nie można było winić nauczyciela za przekazywanie informacji, iż układ słoneczny ma osiem planet. Nauczyciela można byłoby winić jedynie w przypadku, gdyby nauczyciel uczył, uniemoż­liwiając ewentualną akceptację dowodów istnienia Plutona i racjonalną zmianę przekonań. Problem wyrasta więc tutaj jedynie wtedy, gdy nauczanie uniemoż­liwia uczniom modyfikację przekonań, a jest to wskazane.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

NIEZBĘDNOŚĆ WIEDZY

Niezbędność wiedzy przedmiotowej jest ważna również w inny sposób: w przypadkach, gdy nauczyciel cierpi raczej na brak wiedzy niż ma błędną wiedzę. Uczniowie napotykają przeszkodę w swym uczeniu się wtedy, kiedy nauczyciel nie ma żadnych przekonań — złych czy dobrych — na temat spraw, które uczniowie powinni poznać. Zamiast przekazywać uczniom błędną wiedzę, jak to się dzieje w przypadku błędnych przekonań, nauczyciel po prostu nie porusza pewnych ważnych kwestii. Tak bywa podczas dyskusji w klasie, kiedy pojawia się temat, o którym nauczycielowi brak wiedzy. W takich przypadkach oczywiście traci się cenną sposobność nauczania. Niezbędność wiedzy przedmiotowej można zobaczyć również na trzeci sposób: w doświadczeniu nauczycielskim.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

UWZGLĘDNIANIE WIEDZY

Prowadząc z uczniami klasy trzeciej lekcję na temat wag nauczycielka przygotowała liczne przedmioty, które miała dać uczniom do ręki, aby oszacowali ich ciężar. Patrząc na zegar, postanowiła zmodyfikować swe zamiary, aby zdążyć z zakończeniem lekcji na czas. Modyfikacja polegała na tym, że tylko niektórzy uczniowie mieli dostać przedmioty do ręki, ale wszyscy mieli oceniać ich ciężar. Analizując oczywiste niepowodzenie tej lekcji, zgodziliśmy się, że problem wynikał z faktu, iż temat lekcji, mianowicie polepszenie umiejętności szacowania wagi przedmiotów, wymagał od uczniów wzięcia tych przedmiotów do ręki. To zaś było, używając języka tej książki, niespójne ze zmodyfikowanym zamiarem lekcji. Zamiar ukończenia lekcji na czas nie pozwolił uczniom zrobić tego, co było niezbędne z punktu widzenia nauczanego przedmiotu. Widzimy, że nieumiejętność uwzględnienia wiedzy przedmiotowej może wywrzeć poważny wpływ na formułowanie i modyfikację zamiarów w praktyce nauczania.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

KONIECZNOŚĆ WIEDZY PRZEDMIOTOWEJ

Zakładając konieczność wiedzy przedmiotowej i fakt, że brak tej wiedzy może mieć poważne konsekwencje dla procesu nauczania, rozważmy teraz kwestię, jakie znaczenie ma kształcenie nauczycieli w dostarczaniu wiedzy przedmiotowej. Punkt widzenia, temat i podejście tej pracy ograniczają to wszystko, co mogę tu zasadnie powiedzieć. Nie mogę na przykład nic powiedzieć o wiedzy przedmiotowej potrzebnej, powiedzmy, do nauczania nauki o społeczeństwie w dziesiątej klasie. W tej pracy mogę najwyżej dostarczyć ram dla organizacji kształcenia nauczycieli, ram spójnych z po­glądem na stosunki między wiedzą wnoszoną do sytuacji nauczania, czyli „teorią”, a decyzjami dokonywanymi w trakcie nauczania, czyli „praktyką”. Szczegóły dotyczące pożądanej wiedzy faktograficznej należy pozostawić uzgodnieniom między specjalistami a praktykami w różnych dziedzinach.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

STOSUNKI MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ

Mogę tylko przedstawić ogólną charakterystykę znaczenia wiedzy przed­miotowej, co uczyniłem, i zasugerować kwestie, które warto mieć na uwadze we wszelkich próbach dostarczenia szczegółowej wiedzy przedmiotowej nie­zbędnej w poszczególnych dziedzinach.Przedstawienie stosunków między teorią a praktyką wskazuje, że nauczy­ciele powinni mieć wysoki poziom wiedzy przedmiotowej. Zostało już udowod­nione, że pewien poziom wiedzy przedmiotowej jest logicznie niezbędny; tu chcę pokazać, że wysoki poziom wiedzy jest potrzebny, aby nauczać w sposób najlepszy i najbardziej pożądany. Powody tego, że nauczanie jest lepsze, gdy poziom wiedzy przedmiotowej jest wysoki, płyną z mojej interpretacji naucza­nia oraz stosunku teorii i praktyki.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam