Archive for the Zdrowy rozsądek Category

PROPONOWANA CHARAKTERYSTYKA

Proponowana przeze mnie charakterystyka stosunku teorii do praktyki umieszcza rozważanie powyższych problemów w obrębie praktyki nauczyciela. Wymaga się tu, aby nauczyciel był „refleksyjnym praktykiem” w tym sensie, że sam musi zdecydować, co zrobi i w jaki sposób zmieni swoje przekonania; nie jest tu jednak potrzebne tworzenie alternatywnej epistemologii. Nie wymaga się tu, abyśmy decydowali o naturze nauki i „technicznej racjonalności”. Niezbędne jest jedynie przyjęcie niewielkiej liczby zasad. Te zasady są spójne z dowolnymi koncepcjami nauki i praktyki, jakie moglibyśmy przyjąć. Unika się problemów, które napotkaliśmy przy rozważaniu propozycji alternatywnej epistemologii zwanej refleksją w działaniu, zachowując jednak zalety tamtego podejścia.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

OSTATECZNY TEST

Wreszcie moja koncepcja jest spójna z próbami dokonania charakterystyki nauczania z punktu widzenia praktyki. Nauczanie w moim ujęciu jest działalnością intencjonalną, ale ujęcie to pozostawia miejsce na większą różnorodność wiedzy, którą można posłużyć się w nauczaniu. Rezultaty empirycznych badań nad nauczaniem, jak również efekty doświadczenia są częścią podstawowej wiedzy używanej przez nauczyciela w podejmowaniu decyzji na temat tego, co robić. Istnieje ostateczny test, z którego pomocą chciałbym sprawdzić moją interpretację stosunku teorii do praktyki. Problem teorii i praktyki pojawia się w kontekście kształcenia nauczycieli. Tam właśnie chodzi o dostarczenie przyszłym nauczycielom wiedzy albo teorii, której rezultatem będzie profes­jonalna, efektywna praktyka w klasie. Jednym ze sposobów uzasadnienia mojego ujęcia będzie więc zbadanie, czy wynika z niego coś ważnego i ciekawego na temat kształcenia nauczycieli.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

Temat kształcenie nauczycieli budzi niemałe kontrowersje. Problemy oświaty są często spychane na tych, którzy kształcą nauczycieli — często też głosi się, że od kształcenia nauczycieli zależy ich rozwiązanie. Jeślibyśmy tylko, mówi się często, ulepszyli kształcenie nauczycieli, rozwiązalibyśmy problemy naszych szkół. Problemy, przed którymi stoją szkoły i nauczyciele, są rozliczne. Są kwestie demograficzne; liczba ludzi w wieku na ogół łączonym z kształceniem nauczycieli zmniejsza się w wielu krajach zachodnich, podczas gdy popyt na nauczycieli okazuje oznaki wzrostu. Są kwestie gospodarcze; zmiany systemów gospodarczych w wielu krajach otwierają nowe możliwości zatrudnienia poza oświatą dla tych, którzy tradycyjnie stanowili główną bazę rekrutacyjną kandydatów na nauczycieli. Są kwestie polityczne; rządy okazują chwiejność w swoich zainteresowaniach jakością oświaty.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

NA LIŚCIE PRIORYTETÓW

Oscyluje ona między wysoką a niską pozycją na liście priorytetów, pozostawiając ludzi zaan­gażowanych w oświatę w niepewności co do wagi przywiązywanej do ich pracy. Niektóre problemy szkolnictwa wyższego odbijają się na kształceniu nauczycieli; miejsce i znaczenie studiów oświatowych na uniwersytetach nie jest jasne. Kształcenie nauczycieli okazuje się zawieszone pomiędzy oczekiwa­niami przedstawicieli zawodu, któremu służy, i instytucji, do których jest przydzielone. Sprawy, które sami nauczyciele uważają za ważne dla kształcenia nauczycieli, nie budzą zwykle większego zainteresowania uniwersytetów, do których kształcenie nauczycieli jest włączone. Na kształcenie, nauczycieli wpływają też problemy związane z praktyką nauczania: mało jest powodów do przypuszczania, że kształcenie nauczycieli może być ulepszone, jeśli samo nauczanie nie stanie się atrakcyjniejsze. To tylko niektóre kwestie, jakie muszą rozważyć wszyscy zaangażowani w kształcenie nauczycieli.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

Z PRAWDZIWĄ OBAWĄ

Tak więc z prawdziwą obawą wkraczam w spór na temat kształcenia nauczycieli — tyle jest tutaj do powiedzenia. Aby ukierunkować jakoś te wywody, skoncentruję się na pytaniu: czym jest to, co musi wiedzieć osoba, która chce być nauczycielem? Oczywiście w pytaniu tym nie ma nic skrom­nego, pozwala mi ono jednak ograniczyć rozważania do tego aspektu, który jest najbliższy problemom rozważanym na kartach tej książki. Nie muszę więc stawiać czoła demograficznym, gospodarczym, politycznym czy administracyj­nym problemom kształcenia nauczycieli — by wymienić tylko kilka. Omawia­jąc kształcenie nauczycieli, nie będę też mówił o organizacji kursów ani o wymaganiach. Szczegółowe formy, jakie może przybrać program kształcenia nauczycieli, zależą od kontekstu, w jakim jest on stworzony, a także od uwarunkowań narzuconych przez ten kontekst. Programy takie wiele za­wdzięczają historii instytucji, w których powstają, oraz ludziom, którzy je tworzą. Jednak każda próba myślenia o kształceniu nauczycieli będzie musiała rozważyć problem ogólny: co nauczyciel musi wiedzieć?

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam