Archive for the Zdrowy rozsądek Category

DANE PRZEZ NATURĘ

W ten sposób, na mocy danego nam przez naturę wyczu­cia elementarnych prawd, wszyscy przekonani jesteśmy o tym, wg:. Istnieje to wszystko, co sobie uświadamiamy, a więc „dozna­nia przykrości, przyjemności, nadzieje, obawy, pragnienia, wątpienia, wszelkiego rodzaju myśli; słowem – wszelkie uczu­cia i wszelkie działania i czynności naszych własnych umy­słów, które aktualnie zachodzą”.Istnieje podmiot owych myśli i doznań – „myśli, których je­stem świadom, są myślami bytu, który nazywam «Ja», mój «umysł», moja «osoba»”)Istniały realnie przedmioty naszej pamięci – „rzeczy, które wyraźnie pamiętam, zdarzyły się rzeczywiście w przeszłoś­ci”.Istniał więc również podmiot owych myśli i doznań – „kolejną pierwszą zasadą jest nasza własna osobowa tożsamość i cią­głe istnienie od tak dawna, od jak dawna pamiętamy cokol­wiek wyraźnie”.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

PRZEDMIOTY PERCEPCJI

Istnieją przedmioty naszych percepcji – „rzeczy, które spo­strzegamy wyraźnie, istnieją rzeczywiście”.Istnieje wolna wola i odpowiedzialność – „posiadamy pewien stopień władzy nad naszymi działaniami i decyzjami naszej woli”.Istnieją inni ludzie – „nasi współtowarzysze, z którymi poro­zumiewamy się, są istotami żywymi i rozumnymi”.Na podstawie obserwowalnych zachowań dowiadujemy się o czynnościach i właściwościach innych umysłów – „pewne rysy twarzy, brzmienie głosu i poruszenia ciała wskazują na pewne myśli i dyspozycje naszego umysłu”. Zachowaniem ludzi rządzą pewne proste reguły – „możemy się zawsze spodziewać, że ludzie zważać będą na własny inte­res, że będą bronić interesów swoich rodzin, że będą odpierać krzywdy i posiadać pewne poczucie obowiązkowości, że w pewnym stopniu zważać będą na prawdę oraz sprawiedli­wość”.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

ZJAWISKA PRZYRODY

Zjawiska przyrody są przewidywalne – te, „które mają nastą­pić, będą prawdopodobnie takie jak te, które już wystąpiły w podobnych okolicznościach”.Wolno ufać własnej intuicji – „naturalne władze, za pomocą których odróżniamy prawdę od błędu, nie zwodzą nas”.Wolno ufać zdaniu innych – „świadectwo ludzi dotyczące fak­tów, a nawet opinie ludzi kompetentnych .traktowane są z pewnym należnym im względem”.Prócz wymienionych wyżej „prawd przypadkowych”, tj. dają­cych się zweryfikować empirycznie, wytworem naszych pierwo­tnych impulsów poznawczych są „prawdy konieczne”, tj. obowią­zujące w każdym wyobrażalnym świecie. Należą do nich aksjo­maty logiki (jak np. „Każde zdanie jest bądź prawdziwe, bądź fałszywe ), aksjomaty matematyki (niestety, nie egzemplifikowalne) oraz ogo ne prawidła gramatyczne (jak np. „Każdy przymiot­nik musi na ezeć do pewnego rzeczownika pojmowanego lub wyrażonego ).

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

SFERA MYŚLENIA

Istnieje więc sfera myślenia, do której Demon – czynnik ścią­gający nas na manowce – nie ma przystępu. Gwarancją prawdzi­wości zdroworozsądkowych przekonań jest ich instynktowny charakter – me ma żadnego powodu, by przypuszczać, że natura wyposażyła nas w zasadniczo omylny aparat poznawczy. Może­my błądzić, jednakże nie w kwestiach elementarnych. Możemy szukać pewności, ale me tam, gdzie jest nam ona dana w sposób zniewalający.Po­dobnie jak u zwierząt nie posiadających rozumu instynkt deter­minuje zwierzę do rzeczy w życiu jego koniecznych, i dla zwie­rzęcia osiągalnych, tak też można mówić o «zmyśle» naszej (ro­zumnej) natury”, a następnie podaje przykłady oczywistych tez które są apriorycznym punktem wyjścia wszelkiego poznania („istnieje rozmca między ciałami żywymi a nieżywymi”, „jeśli cze­goś me było, a potem jest, to ma swoją przyczynę”, „każda rzecz ma swoj sens , czyli „jeśli istnieje, to po coś istnieje”).

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam

W SZKOLE SZKOCKIEJ

W szkole szkoc­kiej tendencja ta przejawia się jeszcze bardzo dyskretnie: jest raczej niewyraźnie sugerowana niż wypowiadana wprost, przy czym filozofom zarzuca się nie tyle głoszenie absurdów, wikłają­cych nasz umysł w nierozwiązywalne zagadki (jak to czyni potem Moore i oksfordzcy zwolennicy języka potocznego), co lansowa­nie przekonań, których nikt – nie wyłączając ich samych – nie może żywić,serio, i skazywanie uprawianej przez się dyscypliny na pozbawioną jakiegokolwiek trybunału żonglerkę słowami. Po­wstaje pytanie, dlaczego empiryści nie podjęli polemiki? Jak słusznie zauważył Mili, argumenty szkoły szkockiej stanowiły ty­powy przykład ignoratio elenchi: ani Berkeley, ani Hume, ani żaden z ich kontynuatorów nie negowali bynajmniej, że więk­szość ludzi ma pewne podstawowe przeświadczenia, które oka żują się całkowicie wystarczające dla celów praktycznych i któ­rym towarzyszy poczucie absolutnej pewności: ,,[…] widzimy, że nieoświecona masa ludzka, która chadza szerokim gościńcem prostego zdrowego rozsądku, kierując się nakazami Natury, żyje sobie najczęściej łatwo i spokojnie.

Witaj! Miło mi ze zajrzałeś na mojego bloga, mam nadzieje, że spodobają Ci się wpisy jakie tutaj publikuje. Wszystkie wpisy dotyczą bezpośrednio i pośrednio tematyki mediów i reklamy. Liczę, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pozdrawiam